Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
Regulamin określa zasady korzystania z portalu ogłoszeniowego, który jest dostępny w internecie pod adresem www.codzienne-busy.pl


Użytkownikiem portalu zostaje się w momencie wypełnienia formularza rejestracyjnego, który zawiera dane obowiązkowe i dane nieobowiązkowe. 


II. PRAWA I OBOWIĄZKI:
Użytkownik jest zobowiązany do: 
Podania danych zgodnych z prawdą w fazie rejestracji i ich aktualizacji, 
Podania danych zgodnych z prawdą w fazie składania ogłoszeń i ich aktualizacji, 
Przestrzegania regulaminu portalu codzienne-busy.pl i jego poprawek, 
Ochrony identyfikatora - "login" oraz hasła. 
Użytkownik ma prawo do: 
Dostępu do portalu codzienne-busy.pl w ramach poziomu bezpłatnego i płatnego, dokonywania zmian danych rejestracyjnych. 
Użytkownik upoważnia portal codzienne-busy.pl do kierowania na swój adres informacji promocyjnych, ofert, tekstów reklamowych, itp. 
Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za: 
Treść ofert oraz prawdziwość danych teleadresowych,  czasowy brak dostępu do serwisu wynikający z winy użytkownika lub wskutek działań sił wyższych, szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz "login" osobom trzecim, ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu. 
Operator portalu codzienne-busy.pl ma prawo do: 
Weryfikacji zawartości ofert i ich prawdziwości, usuwania konta użytkowników, którzy naruszają warunki regulaminu, wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich użytkowników w celach marketingowo - reklamowych, wprowadzania zmian regulaminu, przy czym nie ma obowiązku informowania o zmianach. 
Operator portalu codzienne-busy.pl dołoży wszelkich możliwych starań, aby: 
Zawartość portalu zawierała tylko prawdziwe dane i informacje, promować i reklamować portal codzienne-busy.pl, 
portal działał poprawnie, stale uzupełniać i pogłębiać zawartość portalu. 
III. USŁUGI: 
Portal supermagnes oferuje następujące usługi online: 
Dostęp do działu Ogłoszenia, 
IV. WPIS OGŁOSZEŃ DO ZAWARTOŚCI SERWISU: 
Dział ogłoszeń zawiera dane teleadresowe dającego ogłoszenie (adres, telefon, fax, email, www) dostępne dla wszystkich odwiedzających portal codzienne-busy.pl
Opis przedmiotu lub usługi wystawionych w portalu  dostępny dla wszystkich odwiedzających codzienne-busy.pl. 
Możliwość publikacji ogłoszeń 
Operator portalu codzienne-busy.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji ogłoszenia niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub naruszającego dobre obyczaje itp. 
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane treścią ogłoszenia po stronie operatora portalu codzienne-busy.pl. Zamawiający zobowiązany jest także do pokrycia ewentalnych kosztów postępowania spornego, w tym sądowego. 
Użytkownik jest odpowiedzialny za treść reklam i ochronę praw autorskich materiałów przekazanych do opracowania reklamy. 
Elementy graficzne dostarczone do realizacji zamówienia muszą być w formacie GIF, JPG, PSD, CDR, TIFF, BMP lub inne ustalone z użytkownikiem. 
Wszystkie płatności realizowane są na podstawie faktury. Faktura jest wystawiana na podstawie zamówienia. 
Podstawą wystawienia faktury VAT jest wpłynięcie do operatora portalu codzienne-busy.pl płatności, zgodnie z fakturą. 
V. OGŁOSZENIA: 
Oferty grupowane są według dat publikacji i wykupionej usługi wyróżnienia oraz w przypadku wykupienia innych dostępnych form publikacji także losowo. 
Każdy użytkownik ma prawo do bezpłatnego przeglądania wszystkich ogłoszeń w portalu codzienne-busy.pl. 
Wszelkie płatności związane z wykupieniem dodatkowych usług dokonywane jest poprzez płatności.pl
Aby mieć możliwość korzystania z usługi poprzez opcję "SMS", użytkownik musi być abonentem dowolnej sieci komórkowej i posiadać aktywny numer telefonu. 
Operator portalu codzienne-busy.pl nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług dostępu SMS będących następstwem winy umyślnej i rażącego niedbalstwa ze strony użytkownika. Ponadto operator portalu codzienne-busy.pl  nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług dostępu SMS.
Operator portalu codzienne-busy.pl nie jest także odpowiedzialny za szkody wynikłe z przyczyn siły wyższej, zwłaszcza na skutek takich okoliczności jak: awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych, przyczyny, na które portalu codzienne-busy.pl  nie miał wpływu, 
Okoliczności powstałe z winy użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania albo nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i innych przepisów prawa, opóźnienia zawinione przez osoby trzecie. 
Operator portalu codzienne-busy.pl nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez użytkowników. 
Wszelkie skargi oraz problemy związane z użytkowaniem usługi dostępu SMS należy kierować pod adres swojego operatora komórkowego. 
VI. OCHRONA PRYWATNOśCI: 
Operator portalu codzienne-busy.pl przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Celem zbierania tych danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania portalu i wypełniania jego funkcji przede wszystkim jako platformy wymiany informacji. 
Użytkownik portalu codzienne-busy.pl upoważnia operatora portalu supermagnes.pl do przesyłania korespondencji na adres poczty elektronicznej użytkownika. Niektóre obszary portalu supermagnes.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych przez operatora portalu codzienne-busy.pl. 
VII. PRAWA AUTORSKIE:
Prawa autorskie portalu codzienne-busy.pl zostały zastrzeżone dla codzienne-busy.pl. 
Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że zostało to oznaczone inaczej. Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów. 
Zawartość portalu codzienne-busy.pl jest wyłączną własnością operatora portalu codzienne-busy.pl. Wszelkiego rodzaju używanie zgromadzonych w bazie danych do dalszej odsprzedaży bez zgody operatora portalu codzienne-busy.pl stanowi naruszenie Kodeksu Karnego oraz ustawy o ochronie prawa autorskiego. 
W przypadku stwierdzenia naruszenia pkt.VII.4 ze strony użytkownika, operator portalu codzienne-busy.pl ma prawo wystąpić na drodze postępowania karnego oraz cywilnego do Sądu celem nałożenia grzywny na użytkownika a także zasądzenia odszkodowania w wysokości 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych). 
Kopiowanie i powielanie informacji możliwe jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez operatora portalu supermganes.pl. 

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Polecane